info@nhpc.org.np BETA

सूचना

यस परिषदमा दर्ता हुने स्वास्थ्य व्यवसाय सम्बन्धी विषयको अध्ययन अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाहरुले हरेक शैक्षिक बर्षमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐन, २०५३ को दफा २२ अनुरुपका परिषदले माग गरेका विवरण/कागजातहरु उपलब्ध गराई दफा ९ को उपदफा २ अनुसार परिषदले लागु गरेको Minimum Requirement का पूर्वाधार पुरा गरी भर्ना सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा विगत र चालु शैक्षिक बर्षमा कतिपय शिक्षण संस्थाहरुले प्रकृया पुरा गर्न नसकेको पाइएकोले परिषदले सबै शिक्षण संस्थाहरुको अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ । भर्ना सहमति अद्यावधिक गर्नको निमित्त निम्न विवरण/कागजात सहित व्यवसायी वा आधिकारिक प्रतिनिधी मार्फत ३० (तीस) दिन भित्र उपलब्ध गराई दिनु हुन सम्बन्धित सबै शिक्षण संस्थाहरुमा  अनुरोध गरिन्छ । यस अवधि भित्र अद्यावधिक हुन नसकेका शिक्षण संस्थाबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको नाम परिषदमा दर्ता नहुने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीको निमित्त यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

संलग्न हुनुपर्ने कागजातहरु :

१. विश्वविद्यालय/प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदको अद्यावधिक सम्बन्धन स्वीकृतीको प्रति

२. शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धि विवरण

३. आ.व. २०७०/०७१ को कर चुक्ता प्रमाण पत्र

४. विगत बर्षहरुमा भर्ना स्वीकृती पाएको संख्या, भर्ना र अन्तिम परीक्षामा नियमित उतीर्ण भएको संख्या

५. संस्थाको संक्षिप्त प्रगति विवरण, पूर्वाधारको विवरण

६. परिषदबाट लिएको पछिल्लो भर्ना सहमति पत्र

७. पूर्णकालिन शिक्षक/प्रशिक्षकको विवरण र परिषद दर्ता नं.

८. प्रयोगशाला, उपकरण, औजार सम्बन्धि विवरण

९. पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक सम्बन्धि विवरण

१०. प्रयोगात्मक अभ्यास गरिने स्वास्थ्य संस्था र सहमति पत्र

११. २०७१/०७२ मा अध्ययनरत विद्यार्थी विवरण

१२. निरिक्षण मूल्याङ्कन शुल्क (प्रति विद्यार्थी प्रतिव्याच TSLC ( ४००।–, PCL ( ८००।–, स्नातक– १५००।–, स्नातकोत्तर– २०००।– ले हुने एकमुष्ट रकम) जम्मा गररेको बैंक भौचर