info@nhpc.org.np BETA

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन,२०५३ बमोजिम स्थापित) बासँबारी, काठमाण्डौंको जरुरी सूचना यस परिषदको मिति २०७३ साल असार ११ गते बसेको बैठकबाट निम्न अनुसारको निर्णय भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

१. निकट भविष्यमा यस परिषदबाट दर्ता हुने विभिन्न विषयको विशिष्ट, प्रथम र द्वितीय तहमा दर्ता हुने आवेदक व्यवसायीको नाम दर्ता परीक्षा संचालन गरी सफल आवेदकको मात्र नाम दर्ता गरिने र नाम दर्ता परीक्षाको मिति पछि प्रकाशन गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ । 

रजिष्ट्रार