info@nhpc.org.np BETA

सूचना

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
(नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन,२०५३ बमोजिम स्थापित)
बासँबारी, काठमाण्डौंको

सूचना

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐन, २०५३ अनुसार स्थापित यस परिषदले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित, मर्यादित र स्तरिय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको दर्ता गर्ने शिक्षण संस्थाहरुको पूर्वाधार लगायतको विषयमा अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य व्यवसायी उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाहरुले गुणस्तरिय जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड निर्माण गरी जारी गरेको र परिषदले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका शिक्षण संस्थालाई बार्षिक रुपमा भर्ना सहमति जारी गर्ने गरेको छ ।

आफ्ना सन्ततिहरुलाई यस परिषदसंग सम्बन्धित विषय अध्यापन गराउन चाहने अभिभावकहरुले शिक्षण संस्था मापदण्ड अनुरुपको भएको र आधिकारिक भएको जानकारी प्राप्त गर्नको निमित्त सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले गत शैक्षिक बर्षमा यस परिषदबाट भर्ना सहमति पाएको पत्र माग गरी हेर्नु हुन सम्बन्धित सबै अभिभावकमा अनुरोध छ । साथै सबै शिक्षण संस्थाहरुले भर्ना सहमति पत्र सबै अभिभावकहरुले सजिलै देख्ने व्यवस्था गर्नु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।
                                                                            

रजिष्ट्रार