Council Numbers Regulation

 रिपोर्ट, प्रेस्क्रिप्सन, लेटर पैड, नाम भएको प्लेट मा प्रोफेसनल काउन्सिल नम्बर लेख्दा स्वास्थ्य ब्यबसायीलाई निम्न प्रकारका फाइदाहरु हुनछन्

  1. हेल्थ  प्रोफेसनलको आफ्नो पहिचान हुन्छ
  2. हेल्थ प्रोफेसनल बाहेक गैर स्वास्थ्यकर्मीले हेल्थ केअर सम्बधि कुनै किसिमको सेवा प्रदान गर्न पाउनेछैन
  3. हेल्थ प्रोफेसनलले काउन्सिलको प्रोफेसनल कोड अनुसरण गरेको मानिनेछ र  कानुन बमोजिम हुने कारबाहीबाट जोगिनेछ
  4. हेल्थ केयरमा हुने विभिन्न किसिमको बिकृतिहरु (गलत सेवा दिने अभ्यासहरु) रोकिनेछ
  5. हेल्थ प्रोफेसनल भएर पनि आफ्नो रिपोर्ट, प्रेस्क्रिप्सनमा काउन्सिल नम्बर नलेखेको अबस्थामा हेल्थ केयर सुबिधा लिने उपभोक्ताले उजिरी दिएमा वा अरु कतैबाट उजुरी परेमा नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलले चाहेर पनि हेल्थ प्रोफेसनल (काउन्सिलमा रेजिस्टर भएपनि) लाई बचाउन अप्ठ्यारो हुनेछ
  6. आफ्नो रिपोर्ट, प्रेस्क्रिप्सनमा काउन्सिल नम्बर नलेखेको अबस्थामा, काउन्सिलमा रेजिस्टर भएको अबस्थामा र हेल्थ प्रोफेसनलले आफ्नो कोड ओफ इथिक्स भित्र रही हेल्थ केयर सम्बधि काम गरेको खण्मा उक्त हेल्थ प्रोफेसनल ढुक्क भएर काम गर्न सक्नेछ र यस्तो अबस्थामा केहि उजुरी आएपनि कुनै किसिमको अप्ठ्यारो नपर्ने तथा यस्तो अबस्थामा नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलले पनि हेल्थ प्रोफेसनललाई बचाउन अगाडी आउनेछ
  7. उजुरी परेको अवस्थामा गल्ति प्रमाणित भएको अबस्थामा हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलको नया नियमावली अनुसार  २५,००० देखि १,००,००० सम्म जरिवाना हुने ब्यबस्था छ

तसर्थ हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलले विभिन्न समयमा र बारम्बारको अनुरोध तथा निर्देशन लाई अनुसरण गरि हेल्थ केयर सेवालाई गुणस्तरीय एबं मयार्दित बनाउन र अनावश्यक अप्ठेरो बाट जोगिन्न रिपोर्ट, प्रेस्क्रिप्सनमा प्रोफेसनल काउन्सिल नम्बर लेख्ने गरौ