info@nhpc.org.np BETA

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन)

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
(नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन,२०५३ बमोजिम स्थापित)
बासँबारी, काठमाण्डौंको

सूचना

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० बमोजिम अनुमति नलिई स्वास्थ्य सेवा गर्न नपाइने व्यवस्था भएकोमा केहि स्वास्थ्य संस्थाहरुले अनुमती नलिइ वा अनुमती नविकरण नगराई स्वास्थ्य संस्था संचालन गरेको र त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दर्तावाल स्वास्थ्य व्यवसायीहरुले स्वास्थ्य व्यवसाय सम्बन्धी काम गरेको समेत बुझिन आएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसरी गैह्र कानूनी रुपमा संचालन गरिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा यस परिषदमा दर्तावाल स्वास्थ्य व्यवसायीले स्वास्थ्य व्यवसाय सम्बन्धी कार्य गर्नु गैह्र कानूनी कार्य भएको हुदाँ त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा कामकाज नगर्नु हुन सूचित गरिन्छ । गरेको पाइएमा र परिषदमा दर्ता नभएका स्वास्थ्य व्यवसायीहरु समेतले काम गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही भै जाने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।


रजिष्ट्रार