info@nhpc.org.np BETA

News

SNTITLEDate
1 मिति २०७७/०६/२३ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 12 Oct
2 अध्ययन सहमति बारे सुचना 04 Oct
3 मिति २०७७/०६/१३ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 01 Sep
4 मिति २०७७/०५/०८ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र बनेका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 23 Aug
5 बिदेशमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरूले NHPC बाट सहमती पत्रलिनका लागि पेस गर्नु पर्ने कागजात र प्रकृया 02 Jul
6 अध्यावधिक गर्न लाग्ने तह श्रेणी अनुसार शुल्क विवरण 01 Jul
7 प्रमाण पत्रलिन आउदा पेस गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात 01 Jul
8 नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको सूचना 14 May
9 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) 02 Dec