News

SNTITLEDate
1 2078-02-07 06 Jun
2 2078-02-11 06 Jun
3 NTC Notice 23 May
4 Covid-19 Notice 16 May
5 जनचेतनाको लागि जारी गरिएको अपिल 03 May
6 मिती २0७८–0१–१0 को निर्णय 29 Apr
7 मिती २०७७/१२/२६ को निर्णय 12 Apr
8 मिति २०७७/११/२२ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 06 Mar
9 मिति २०७७/११/४ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 16 Feb
10 मिति २०७७/०९/२७ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 11 Jan
11 मिति २०७७/०८/२८ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 13 Dec
12 मिति २०७७/०८/२० गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 05 Dec
13 प्रयोगात्मक अभ्यास (Internship Certificate) सम्बन्धी सुचना 13 Nov
14 मिति २०७७/०७/१६ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 01 Nov
15 मिति २०७७/०६/२३ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र जारी भएका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 12 Oct
16 अध्ययन सहमति बारे सुचना 04 Oct
17 मिति २०७७/०५/०८ गते को परिषद् को निर्णय अनुसार प्रमाण पत्र बनेका स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु को नामावली 23 Aug
18 बिदेशमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरूले NHPC बाट सहमती पत्रलिनका लागि पेस गर्नु पर्ने कागजात र प्रकृया 02 Jul
19 अध्यावधिक गर्न लाग्ने तह श्रेणी अनुसार शुल्क विवरण 01 Jul
20 प्रमाण पत्रलिन आउदा पेस गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात 01 Jul
21 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) 02 Dec